فصل اول ویژگیهای فردی

پرهیز از وابستگی اقتصادی

‏ ‏

اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی‎ ‎می آورد؛ قهراً وابستگی اجتماعی می آورد؛ و همان اسیرها خواهیم بود که بودیم و به ما همانها‎ ‎حکومت خواهند کرد که کردند. ما باید از این جهت اقتصادی فارغ بشویم.‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 43

  • )) صحیفه امام؛ ج10، ص333.