فصل اول ویژگیهای فردی

آمده‌ام نصیحتی بکنم

‏به یاد دارم حضرت امام در مسجد سلماسی قم درس اصول می دادند، روزی فرمودند:‏‎ ‎من امروز نیامده ام که درس اصول بگویم، آمده ام نصیحتی بکنم‏ با آنکه زبان ایشان خیلی‏‎ ‎‏زبان مودبی بود، اما آن روز عصبانی شده بودند و نفسشان به شماره افتاده بود، ایشان‏‎ ‎‏خیلی ناراحت بودند که چرا غیبتی پشت سر یکی از مراجع شده بود؟ با آنکه آن غیبت‏‎ ‎‏از نظر ظاهری به نفع امام و به ضرر آن مرجع بود و این مطلب به گوش حضرت امام‏‎ ‎‏رسیده بود، و علت ناراحتی ایشان هم همین امر بود، بعد از این جلسه بود که تب مالت‏‎ ‎‏ایشان عود کرده بود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 49

  • )) آیت الله مظاهری؛ واحدخاطرات.