فصل اول ویژگیهای فردی

زندگی امام، یک ساعتِ خودکار

‏حضرت امام در عین پرکاری و تلاش مداوم بسیار منظم بودند، یکی از اساسی ترین رموز‏‎ ‎‏موفقیت امام در زندگی، نظم بود. اهل منزل امام زندگی ایشان را به صورت یک ساعت‏‎ ‎‏اتوماتیک و خودکار درک کرده اند؛ لذا دستورالعمل کارشان را از روی کار امام منظم‏‎ ‎‏می کردند، دقیقاً می دانستند که امام چه ساعتی می خوابند، چه ساعتی بیدار می شوند،‏‎ ‎‏کی چایی می خورند، چه زمانی برای ملاقات بیرون می آیند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 51

  • )) مرضیه حدیده چی(دباغ)؛ زن روز؛ ش955.