فصل اول ویژگیهای فردی

مطالعه، هیچ گاه تعطیل نمی‌شود

‏حضرت امام در مطالعاتشان آنقدر منظم بودند که هیچ چیز موجب تعطیل شدن‏‎ ‎‏مطالعه شان نمی شد، آن روز که خبر شهادت حاج آقا مصطفی را به ایشان دادیم ما فکر‏‎ ‎‏می کردیم که ایشان آن روز را به نمازجماعت نمی روند؛ اما دیدیم که سر وقت به نماز‏‎ ‎‏رفتند و مطالعاتشان را ترک نکردند، و مرحوم حاج احمد آقا فرزند گرامیشان می فرمود:‏‎ ‎‏کتابی که جزو دوره مطالعاتی ایشان بود عصر آن روز دیدم که هفتاد صفحه از آن کتاب‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 77
‏خوانده شده است. حتی قرآنی که هر روز می خواندند طبق روزهای قبل خواندند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 78

  • )) همان جا.