فصل اول ویژگیهای فردی

مثل همۀ مردم

‏با آنکه حضرت امام موجه ترین استاد حوزه علمیه قم و در عداد مراجع تقلید، و‏‎ ‎‏شخصیت مبرز و عظیم الشأن حوزه بودند؛ ولی یک تلفن جهت ارتباط با مردم‏‎ ‎‏نداشتند(زیرا اولاً، اکثر علما تلفن نداشتند و ثانیاً، احساس می کردند که در صورت نیاز و‏‎ ‎‏ضرورت باایشان تماس خواهند گرفت)؛ لذا فرد مؤمن و متمکنی با پول شخصی خودش‏‎ ‎‏(نه از وجوهات و سهم امام) تلفنی برای امام تهیه می کند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 110

  • )) آیت الله رضا استادی؛ واحد خاطرات.