فصل اول ویژگیهای فردی

در منزل من و اسراف!

‏یک روز صبح که امام روی صندلی نشسته بودند، دیدند، چراغ دفتر آقای رسولی و یک‏‎ ‎‏چراغ هم پشت حیاط منزل امام، اطراف منزل حاج احمد آقا روشن بود. امام به من که‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 127
‏کنار ایشان ایستاده بودم فرمودند که بیا جلو، نزدیک ایشان که رسیدم با عصبانیت به من‏‎ ‎‏فرمودند: ‏در منزل من و فعل حرام؟! در منزل من و اسراف؟!‏ من که مثل بید می لرزیدم‏‎ ‎‏عرض کردم آقا چه شده؟ فرمودند: ‏چند مرتبه باید بگویم این چراغها را خاموش کنید؛‎ ‎مگر شما نمی دانید که اسراف حرام است؟‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 128

  • )) سید رحیم میریان؛ آیینه حسن؛ ص191.