فصل اول ویژگیهای فردی

حتی روزهای بارانی

‏حضرت امام هر روز در سه وعده و هر وعده 25 دقیقه پیاده روی می کردند، در ساعتهای‏‎ ‎‏هفت صبح، 5/10 صبح و عصر؛ حتی زمانی که باران بود، چتری را بالای سر خود‏‎ ‎‏می گرفتند و به پیاده روی ادامه می دادند، و زمانی که روی زمین برف بود از تعدادی‏‎ ‎‏گونی استفاده می کردند تا سُر نخورند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

-p148

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 147

  • )) آیت الله خلخالی ؛ واحد خاطرات.