فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

می‌گویند پسر آقا، بیسواد است!

‏روزی در نجف اشرف مرحوم حاج آقا مصطفی، فرزند گرامی و بزرگوار امام که یکی از‏‎ ‎‏مجتهدان و بزرگان علم و فضیلت بود، در بحث حضرت امام یک اشکال روایتی برای‏‎ ‎‏امام ذکر کرد و امام جوابشان را دادند؛ ولی مرحوم حاج آقا مصطفی قانع نشد، دو مرتبه‏‎ ‎‏اشکال را تکرار کرد با یک توضیح بیشتر، این بار هم حضرت امام جوابی دادند و باز‏‎ ‎‏مرحوم حاج آقا مصطفی قانع نشد و با توضیح بیشتری اشکال را تکرار کرد، حضرت‏‎ ‎‏امام به شوخی فرمودند که: ‏آقا از این حرفها نزنید، مردم می خندند به این حرفها، و‎ ‎می گویند: آقا بیسواد است‏. حاج آقا مصطفی هم با صدای بلند گفت: بخندند، می گویند‏‎ ‎‏پسر آقاست، اگر گفتند بیسواد است، می گویند پسر آقا بیسواد است!! و لذا حضرت امام‏‎ ‎‏خیلی مقید بودند که جواب اشکالهای جدی در درس داده شود، در مسجد اعظم قم‏‎ ‎‏درس ایشان واقعاً یک محشر بود از سؤال و جواب و اشکال.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 162

  • )) حجت الاسلام والمسلمین ایروانی؛ همان؛ ج 2، ص 283.