فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

بزرگترین عبادت، گناه نکردن است

‏اولین روز بستری شدن حضرت امام در بیمارستان، همه خانواده دور ایشان حلقه زده‏‎ ‎‏بودند، در حالی که حالت رضایت آمیزی در چشمها و صورتشان موج می زد، سعی‏‎ ‎‏می کردند که اضطراب و نگرانی ما را تخفیف دهند و گاهی بدون مقدمه شروع به‏‎ ‎‏نصیحت و توصیه می کردند، مثلاً: ‏نمازتان را اول وقت بخوانید، سعی کنید که از گناهان،‎ ‎چه کوچک و چه بزرگ اجتناب کنید، بزرگترین عبادت گناه نکردن است، اگر گناه نکنید‎ ‎خداوند راه و توفیق انجام مستحبات را به شما نشان می دهد و... ‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 165

  • )) صدیقه مصطفوی؛ فصل صبر؛ ص45.