فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

لباس رزم یک روحانی

‏به یاد دارم که سال 1359 گاهی به مناطق جنگی می رفتم، هرچند هفته یک بار برای نماز‏‎ ‎‏جمعه تهران می آمدم و از راه که می رسیدم، اول خدمت امام می رفتم، یک بار که خدمت‏‎ ‎‏ایشان رفته بودم، لباس کار سربازی به تنم بود، وقتی سوار هواپیما می شدم که به تهران‏‎ ‎‏بیایم، قبا می پوشیدم و عمامه سرم می گذاشتم و لباس سربازی هم تنم بود؛ یعنی لباسی‏‎ ‎‏نداشتم که عوض کنم، و همان طوری هم خدمت امام می رفتم، ایشان وقتی که چشمشان‏‎ ‎‏به این لباس نظامی افتاد، تعبیری کردند، ایشان گفتند: ‏مایه افتخار است که یک روحانی،‎ ‎لباس رزم به تنش می کند و این درست است و همان چیزی است که باید باشد.‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 167

  • )) حضرت آیت الله خامنه ای؛ خاطرات و حکایتها؛ ج1، ص90.