فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

در دل شب، با چراغ قوّه ای کوچک

‏هنگامی که حضرت امام برای نماز شب از خواب برمی خاستند در دل شب، از یک‏‎ ‎‏چراغ قوه بسیار کوچک استفاده می کردند که تنها جلوی پای ایشان را روشن می کرد، و‏‎ ‎‏لامپ را روشن نمی کردند، و با آرامی راه می رفتند تا اینکه دیگران بیدار نشوند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 197

  • )) دکتر محمود بروجردی؛ پاسدار اسلام؛ ش 25 (دی 1362)، ص 57.