فصل سوم: ویژگیهای عبادی

ساعت چنده؟

‏همیشه توجه ایشان به وقت نماز بود؛ یعنی مثلاً از موقعی که ساعت یازده می شد، مرتب‏‎ ‎‏می پرسیدند: ‏ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ‏برای اینکه مقید بودند اول ظهر نمازشان را‏‎ ‎‏بخوانند، ایشان همواره مراقب و منتظر اول وقت نماز بودند، باور کنید از 5/10 تا دوازده‏‎ ‎‏نگران وقت نماز بودند؛ نمازشان را که می خواندند یک آرامشی پیدا می کردند، و سپس‏‎ ‎‏چشمها را می بستند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 212

  • )) فاطمه طباطبایی؛ همان؛ ص86.