فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

خودتان را مهیا کنید

‏به یاد دارم که آیت الله سید احمد خوانساری در مسجد مرحوم حاج سید عزیزالله تهران‏‎ ‎‏نماز می خواندند، روزی از طرف ساواک به ایشان توهین شد طوری که ایشان زمین‏‎ ‎‏خوردند و عمامه از سرشان به زمین افتاد؛ لذا علما جمع شدند و این حادثه را با بیانیه ای‏‎ ‎‏محکوم کردند و حضرت آقای فلسفی واعظ شهیر، آن را در بالای منبر خواندند و به‏‎ ‎‏دنبالش مأموران ساواک به ایشان نیز اهانت و جسارت کردند. به یاد دارم که در همان‏‎ ‎‏شب در بیت حضرت امام طلاب جمع شدند، و حضرت امام به آنها هشدار دادند و‏‎ ‎‏فرمودند: ‏روز گذشته در بازار تهران به آیت الله سید احمد خوانساری اهانت شده است،‎ ‎خودتان را مهیا کنید.‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 243

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ واحد خاطرات.