فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

چنین جایی هم هست!

‏بعد از حادثه پانزده خرداد وقتی امام را به تهران آوردند، بعد از آنکه حضرت امام را 24‏‎ ‎‏ساعت در زندان انفرادی نگه داشتند، به منزلی بردند که یک اتاق و یک حیاط کوچک و‏‎ ‎‏حوضچه ای داشت؛ و پاکروان معدوم، رئیس ساواک وقت، آمده بود در خدمت امام و‏‎ ‎‏گفته بود: می بخشید! چون اینجا آماده نبود، دیشب شما را در آن سلول نگه داشتیم!! امام‏‎ ‎‏فرموده بودند: ‏نه خیر، شما می خواستید به ما نشان بدهید که همچون جایی هم هست!‎ ‎‏سپس فرمودند: ‏به او تذکر دادم که شبها در اینجا دیروقت صداهایی می آید که حکایت از‎ ‎شکنجه ها دارد.‏ آن شخص گفته بود که می گوییم جلوگیری بکنند! و این خود نشانگر این‏‎ ‎‏است که امام در زندان و حتی در سلول هم که بودند، به فکر مردم و مراقب اوضاع‏‎ ‎‏بودند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 245

  • )) دکتر محمود بروجردی؛ همان؛ ش 24 (آذر 1362)، ص 61.