فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

نماز جماعت رعب شکن

‏بعد از حادثه عظیم مدرسه فیضیه و کشت و کشتار و ضرب و شتم طلاب، کماندوهای‏‎ ‎‏شاه رعب و وحشتی در مردم ایجاد کرده بودند، همه مردم اول مغرب به خانه هاشان‏‎ ‎‏رفتند، نمازهای جماعت تعطیل شده بود؛ اما امام که هر شب در منزل خودشان واقع در‏‎ ‎‏کوچه یخچال قاضی نماز جماعت می خواندند، یادم هست که آن شب هم مثل بقیه شبها‏‎ ‎‏نماز جماعت را برپا کردند، مثل اینکه اصلاً حادثه رعب انگیزی پیش نیامده است. با‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 252
‏یک اطمینان زایدالوصفی نماز جماعت برگزار شد، با همه نوافل نمازهای مغرب و عشا؛‏‎ ‎‏یکی از دوستانم آن موقع می گفت: نماز جماعت امشب امام، یک معجزه بود و هیچ کس‏‎ ‎‏قدرت و توان چنین کاری را نداشت؛ ولی امام برای شکستن رعب و وحشت، آن نماز‏‎ ‎‏جماعت با ابهت را به خوبی برپا کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 253

  • )) همان جا.