فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

هوشیاری

‏ ‏

حفظ جمهوری جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام زمان (عج) باشد ـ اهمیتش بیشتر است.[1]

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 255

  • )) صحیفه امام؛ ج 15، ص 365.