مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

تتمیم

‏و از آنچه در این فصول سابقه و فصول آتیه معلوم شود، ظاهر و روشن‏‎ ‎‏شود که عفّت از فطریات و لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است، و هتک‏‎ ‎‏از لوازم فطرت محجوبه و از جنود ابلیس و جهل است؛ زیرا که عدالت در قوا که‏‎ ‎‏به منزله جنس است از برای عفّت، فطری است و جور برخلاف فطرت است،‏‎ ‎‏چنانچه گذشت.‏

‏و نیز خضوع و فرمانبرداری کامل و تبعیّت از «کُمَّل» فطری است، چنانچه‏‎ ‎‏مقابل آن برخلاف فطرت است.‏

‏و نیز خود عفّت و حیاء و حُجب از فطریات تمام عایله بشر است، چنانچه‏‎ ‎‏تهتّک و فحشاء و بی حیایی برخلاف فطرت جمیع است، لهذا در نهاد عائله‏‎ ‎‏بشری، ‏‏عشق به عفّت و حیاء مخمور است، و تنفر از هتک و بی حیائی نیز مخمَّر‏‎ ‎‏است.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 279