مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. رساله نجاةُ العباد/ نویسنده امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 409 ص. ISBN:  964 - 335 - 493 - 8فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.این کتاب اولین رساله عملیه فارسی حضرت امام خمینی است وفتاوای موجود در آن آخرین نظرات ایشان نمی باشد.1. فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.     الف 5 ر 8 خ/9/ 183 BP                                                     3422 / 297           کتابخانه ملی ایران                                                          36702 ـ 85 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

‏ ‏

‏   ‏    کد/ م 375

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

 رساله نجا ةُ العباد      

 نویسنده:  حضرت امام خمینی(س)‏ ‏

 ناشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

  چاپ دوم:  1385/ 3000 نسخه 

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎ 


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 2
5

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 3