احکام تقلید

مساله 1 ـ ‏واجب است بر هر مکلف در احکام عبادات و معاملات و تمام‏‎ ‎‏کارهای دیگر، حتی مستحبات ـ مگر ضروریات از مسائل، مثل آنکه نماز واجب‏‎ ‎‏است و یا نماز مغرب سه رکعت است ـ یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او‏‎ ‎‏عمل نماید، یا احتیاط نماید؛ یعنی طوری به وظیفه عمل کند که یقین نماید‏‎ ‎‏تکلیف خود را انجام داده است. ولی دانستن موارد احتیاط بسیار مشکل است،‏‎ ‎‏پس لازم است بر مکلفین برای آنکه یقین به رفع تکلیف نمایند، از مجتهد جامع‏‎ ‎‏الشرایط تقلید نمایند.‏

مساله 2 ـ ‏عمل به احتیاط جائز است هرچند محتاج به تکرار عمل باشد.‏

مساله 3 ـ ‏تقلید در احکام؛ عمل کردن به دستور مجتهد است و از‏‎ ‎‏مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و عادل و پرهیزکار باشد، و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب، حریص به دنیا و جاه و مقام آن نباشد.‏

مساله 4 ـ‏ اگر کسی از مجتهدی تقلید نمود، بنابر احتیاط واجب، در‏‎ ‎‏مسائلی که از آن تقلید نموده نمی تواند زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر که‏‎ ‎‏در علم با او مساوی است رجوع نماید، ولی در مسائلی که به فتوای آن عمل‏‎ ‎‏ننموده جایز است از مجتهد دیگر تقلید نماید، و اگر مجتهد دیگر اعلم باشد،‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب، در تمام مسائل باید به آن رجوع نماید.‏

مساله 5 ـ ‏بنابر احتیاط واجب، باید از مجتهد اعلم تقلید نمود، مگر آنکه‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 9
‏تشخیص آن ممکن نباشد، و اگر دو مجتهد در علم با یکدیگر مساوی باشند و یا‏‎ ‎‏نشود تشخیص داد یکی از دیگری اعلم است یا نه، مکلف می تواند هر یک از‏‎ ‎‏آنها را که می خواهد اختیار نماید، بلکه جایز است بعضی از مسائل را از یکی و‏‎ ‎‏بعض دیگر را از دیگری تقلید نماید، ولی اگر یکی از آنها ورع و پرهیزکاریش‏‎ ‎‏بیشتر باشد، بهتر آن است که از او تقلید نماید.‏

مساله 6 ـ ‏تقلید مجتهد میت ابتداءً جایز نیست، امّا اگر در زمان حیاتش از‏‎ ‎‏او تقلید نموده و عمل به فتوای او کرده، جایز است بعد از وفات آن مجتهد بر‏‎ ‎‏تقلید او باقی بماند، حتی در مسائلی که در زمان حیات او عمل نکرده.‏

مساله 7 ـ ‏اگر مکلف مدتی کارهای خود را بدون تقلید به امید موافقت آن‏‎ ‎‏با واقع عمل نماید، چنانچه بفهمد عملش مطابق با واقع بوده و یا موافق فتوای‏‎ ‎‏مجتهدی که جایز است بر او به او رجوع نماید، عملش صحیح است.‏

مساله 8 ـ ‏به دست آوردن فتوا؛ یعنی دستور مجتهد، چهار راه دارد: اوّل:‏‎ ‎‏شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل و یا یک نفر که فتوای مجتهد‏‎ ‎‏را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که راستگو و موثق باشد. چهارم: دیدن در‏‎ ‎‏رسالۀ مجتهد، در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.‏

مساله 9 ـ ‏مسائلی که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد‏‎ ‎‏بگیرد، مگر آنکه کسی اطمینان پیدا کند که هرگز به آنها احتیاج پیدا نمی کند.‏

مساله 10 ـ‏ اگر مجتهد اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد و احتیاط نماید،‏‎ ‎‏مقلد می تواند در آن مساله به مجتهد دیگر که از سایر مجتهدین اعلم است‏‎ ‎‏رجوع نماید، امّا اگر در مساله ای فتوا دهد بعد احتیاط مستحبی کند، جایز‏‎ ‎‏نیست به فتوای مجتهد دیگر عمل نماید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 10