احکام طهارت

آب مطلق و مضاف

‏مساله 1 ـ آب یا مطلق است یا مضاف. آب مضاف آبی است که آن را از‏‎ ‎‏چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و انار، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به‏‎ ‎‏قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، مثل آب نمک. و‏‎ ‎‏غیر اینها آب مطلق است، و آن بر چند قسم است: آب جاری، آب کر، آب باران،‏‎ ‎‏آب چاه، آب قلیل.‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 11