احکام طهارت

آب جاری

مساله 1 ـ ‏آب جاری و آن آبی است که از زمین بجوشد و در روی زمین‏‎ ‎‏جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات، به ملاقات نجس، نجس‏‎ ‎‏نمی شود، هرچند به اندازۀ کر نباشد.‏

مساله 2 ـ ‏آب چشمه ای که جاری نیست، ولی طوری است که اگر از آن‏‎ ‎‏بردارند باز می جوشد حکم آب جاری دارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد تا‏‎ ‎‏وقتی که بو یا مزه یا رنگ آن تغییر نکرده پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب‏‎ ‎‏جاری دارد.‏

مساله 4 ـ ‏آب جاری و آب چاه اگر به تغییرِ رنگ یا مزه یا بو به وسیلۀ‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 11
‏نجاست نجس شود، چنانچه تغییرش از بین برود و با آبهای پاک مخلوط شود‏‎ ‎‏پاک است.‏

مساله 5 ـ ‏آبی که کمتر از کر باشد به ملاقات نجاست نجس می شود،‏‎ ‎‏اگرچه رنگ یا بو یا مزۀ آن تغییر نکند، ولی اگر متصل به کر یا جاری شود و با آن‏‎ ‎‏مخلوط شود، پاک می شود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر آب قلیلی در گودالی جمع شود و معلوم نباشد که از زمین‏‎ ‎‏جوشش دارد یا ندارد؛ چه بدانیم قبلاً جوشش داشته یا ندانیم، به ملاقات‏‎ ‎‏نجاست نجس نمی شود، مگر آن که رنگ یا بو یا مزۀ آن تغییر کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 12