احکام طهارت

آب کر

مساله 1 ـ ‏آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازی و پهنا و گودی‏‎ ‎‏آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند، و وزن آن از صد و‏‎ ‎‏بیست وهشت من تبریز بیست مثقال کمتر است که 740‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏376 کیلوگرم می شود.‏‎ ‎مساله 2 ـ ‏اگر عین نجاست، مانند خون، به آبی که بیشتر از کر است برسد و‏‎ ‎‏بو یا رنگ یا مزۀ قسمتی از آن را تغییر دهد؛ چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر‏‎ ‎‏از کر باشد تمام آب نجس می شود، و اگر به اندازۀ کر یا بیشتر باشد فقط مقداری‏‎ ‎‏که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است، و چنانچه تغییرش از بین برود و با‏‎ ‎‏بقیۀ آب مخلوط شود تمام آب پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏آبی که به اندازۀ کر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه،‏‎ ‎‏مثل آب کر است؛ یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی به آن برسد نجس‏‎ ‎‏نمی شود. و آبی که کمتر از کر بوده، بعد انسان شک کند به مقدار کر شده یا نه‏‎ ‎‏حکم آب کر ندارد، امّا اگر آبی را ندانیم به اندازۀ کر است یا نه و حالت سابق آن‏‎ ‎‏را هم ندانیم، به ملاقات نجاست نجس نمی شود، ولی سایر احکام کر بر آن‏‎ ‎‏جاری نیست.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 12
مساله 4 ـ ‏کر بودن آب به سه راه ثابت می شود: اول: آنکه خود انسان یقین‏‎ ‎‏کند. دوم: دو مرد عادل خبر دهند. سوم: کسی که آب در اختیار اوست به کر‏‎ ‎‏بودن آن خبر دهد، مثلاً حمامی بگوید آب خزینه و یا حوض حمام کر است.‏‎ ‎‏لکن در سوم اشکال است و احتیاط ترک نشود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 13