احکام طهارت

آب باران

مساله 1 ـ ‏آب باران در موقع باریدن حکم جاری را دارد، پس به ملاقات‏‎ ‎‏نجاست نجس نمی شود، مگر آنکه رنگ یا بو یا مزه آن با نجاست تغییر کند، ولی‏‎ ‎‏باید باران طوری باشد که بگویند باران می آید، و با باریدن دو سه قطره فایده‏‎ ‎‏ندارد، هرچند جریان به روی زمین در آن معتبر نیست.‏

مساله 2 ـ ‏هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگر چه کمتر از کر باشد، تا‏‎ ‎‏موقعی که باران بر او می بارد، یا متصل است به آبی که باران بر آن می بارد، مثل‏‎ ‎‏آبی که زیر سقف جمع شده و اتصال به بیرون سقف دارد، تمام آنها حکم آب‏‎ ‎‏باران را دارند؛ به ملاقات نجاست نجس نمی شوند، مگر آنکه رنگ یا بو یا مزۀ‏‎ ‎‏آن تغییر کند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، یک مرتبه باران‏‎ ‎‏ببارد، تا جایی که باران به آن می رسد پاک می شود، و در فرش و لباس و مانند‏‎ ‎‏اینها فشار لازم نیست. و همچنین باریدن یک مرتبه کافی است؛ احتیاج به تکرار‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی‏‎ ‎‏که باران بر بام می بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد‏‎ ‎‏پاک است. و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد به چیز نجس رسیده نجس‏‎ ‎‏است، و اگر نداند نجس نیست.‏

مساله 5 ـ ‏اگر باران بر آب نجسی ببارد، چنانچه با آن مخلوط شود پاک‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 13
‏می شود، و همچنین اگر متصل به آب کر یا جاری شود و با آنها مخلوط شود پاک‏‎ ‎‏می گردد. و در اتصال شرط نیست که سطح آب پاک با سطح آب نجس مساوی‏‎ ‎‏باشد، بلکه اگر سطح آب نجس بالاتر هم باشد چنانچه اتصال و اختلاط با آب‏‎ ‎‏پاک پیدا کند، پاک می شود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر با آبی وضو گرفته شود و غسالۀ آن در ظرف پاکی جمع شود،‏‎ ‎‏می شود با آن آب دو مرتبه وضو گرفت و غسل نمود و نجاست هم با آن پاک‏‎ ‎‏می شود، و همچنین اگر با آبی غسل شود، چنانچه غسالۀ آن با نجاست مخلوط‏‎ ‎‏نشود، وضو و غسل با آن آب جایز است و نجاست را هم پاک می کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 14