احکام طهارت

آب چاه

مساله‏ ‏1‏ ‏-‏ آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد، با‏‎ ‎‏ملاقات نجاست تا وقتی که بو یا رنگ یا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغییر نکند‏‎ ‎‏نجس نمی شود، ولی اگر تغییر کرد نجس می شود. و چنانچه تغییر از بین برود اگر‏‎ ‎‏با آبهایی که از زمین می جوشد مخلوط شود، پاک می گردد.‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 14