احکام طهارت

احکام تخلی

‏مساله 1 ـ ‏‏واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از‏‎ ‎‏کسانی که مکلّفند اگر چه با او محرم باشند، مثل خواهر و مادر و همچنین از‏‎ ‎‏دیوانه و بچه، اگر ممیز باشند که خوب و بد را می فهمند، بپوشاند، ولی زن و‏‎ ‎‏شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. و همچنین جایز است‏‎ ‎‏نگاه کردن به عورت بچۀ غیر ممیز.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 15
مساله 2 ـ ‏لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشانند، و اگر با‏‎ ‎‏دست و یا برگ درخت هم آن را بپوشانند کافی است.‏

مساله 3 و 4 ـ ‏جایز نیست نگاه کردن به عورت دیگری، هرچند از پشت‏‎ ‎‏شیشه و یا در میان آئینه و یا آب صاف باشد، ولی اگر برای معالجه احتیاج به‏‎ ‎‏نگاه کردن پیدا شود، چنانچه به نگاه کردن به آن در میان آئینه احتیاج برطرف‏‎ ‎‏گردد نباید به آن نگاه کرد، بنابر احتیاط واجب. و اگر بدون نگاه کردن معالجه‏‎ ‎‏ممکن نباشد، نگاه کردن جایز است.‏

مساله 5 ـ ‏موقع تخلی باید رو به قبله یا پشت به قبله نکند.‏

مساله 6 ـ ‏جایز نیست موقع تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله و یا‏‎ ‎‏پشت به قبله باشد، گرچه عورت را از قبله بگرداند. و اگر جلوی بدن او رو به‏‎ ‎‏قبله و یا پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله و یا‏‎ ‎‏پشت به قبله ننماید.‏

مساله 7 ـ ‏در موقع استبرا که احکام آن بعداً گفته می شود، اگر قطرات بول‏‎ ‎‏خارج شود، رو به قبله یا پشت به قبله نشستن جایز نیست و احتیاط مستحب آن‏‎ ‎‏است که در موقع استبرا رو به قبله و پشت به آن ننشیند؛ اگر چه قطرات بول‏‎ ‎‏خارج نشود، چنانچه احتیاط مستحب آن است که در موقع تطهیر مخرج بول و‏‎ ‎‏غائط، رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر برای آنکه نامحرم آن را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت‏‎ ‎‏به قبله بنشیند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، و نیز اگر از راه دیگر ناچار‏‎ ‎‏شود که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، به هر طرف که بخواهد مانعی ندارد؛‏‎ ‎‏هرچند اگر پشت به قبله بنشیند بهتر است.‏

مساله 9 ـ ‏مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و در مردان اگر از‏‎ ‎‏مخرج طبیعی خارج شود و بیشتر از مقدار معمول آلوده نشود، شستن یک مرتبه کافی‏‎ ‎‏است ـ امّا در زنان و مردان اگر از غیر مخرج طبیعی خارج شود و یا از مقدار‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 16
‏معمول تجاوز کند، بنابر احتیاط واجب، باید دومرتبه شسته شود و بهتر آن است‏‎ ‎‏که سه مرتبه شسته شود ـ اگرچه بعید نیست که زنان نیز حکم مردان را داشته‏‎ ‎‏باشند.‏

مساله 10 ـ ‏اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن‏‎ ‎‏نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و اگر در دفعۀ اول طوری‏‎ ‎‏شسته شود که ذره ای از غائط در آن نماند دو مرتبه شستن لازم نیست.‏

مساله 11 ـ ‏با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می شود‏‎ ‎‏مخرج غائط را تطهیر کرد، و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج‏‎ ‎‏نرسد اشکال ندارد، و اگر به سه مرتبه برطرف نشود باید آن قدر تکرار کرد تا‏‎ ‎‏مخرج کاملاً پاکیزه شود، ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی شود‏‎ ‎‏اشکال ندارد؛ چنانچه اگر به کمتر از سه مرتبه عین برطرف شود کافی است و‏‎ ‎‏تکرار تا سه مرتبه لازم نیست.‏

مساله 12 ـ ‏بهتر آن است که سنگ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف‏‎ ‎‏می کنند سه قطعه باشد، هرچند اگر یک قطعه باشد که سه طرف داشته باشد‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

مساله 13 ـ ‏پاک کردن مخرج غائط با چیزی که احترام آنها لازم است مانند‏‎ ‎‏کاغذی که اسم خدا و پیغمبران و امامان ـ علیهم الصلاة و السلام ـ بر آن نوشته‏‎ ‎‏شده است حرام است. و بنابر احتیاط واجب با استخوان و سرگین هم نباید‏‎ ‎‏مخرج غائط را پاک کرد. اگر کسی با یکی از اینها مخصوصاً استخوان و سرگین،‏‎ ‎‏غائط را پاک کند، طهارت حاصل نمی شود.‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 17