احکام طهارت

وضوی ارتماسی

مساله 1 ـ ‏وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد‏‎ ‎‏وضو در آب فرو برد، یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد، و برای‏‎ ‎‏آنکه مسح سر و پاها با آب وضو انجام گیرد، باید دست چپ را در آب فرو برد و‏‎ ‎‏موقع بیرون آوردن قصد وضو کند، بلکه در دست راست هم برای آنکه مسح با‏‎ ‎‏آب وضو باشد باید موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند؛ مگر آنکه در موقع‏‎ ‎‏بیرون آوردن دست چپ از آب قصد شستن تمام دست را نکند تا بقیه را با آب‏‎ ‎‏دست راست بشوید.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 20
مساله 2 ـ ‏در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از بالا به پایین‏‎ ‎‏شسته شود، پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو‏‎ ‎‏کند، باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد، و‏‎ ‎‏اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی و‏‎ ‎‏دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 21