احکام طهارت

چیزهایی که وضو را باطل می کند

مساله 1 ـ ‏شش چیز است که وضو را باطل می کند و باید بعد از آنها وضو‏‎ ‎‏گرفت: اول: بول و آنچه در حکم آن است، مثل رطوبتی که قبل از استبراء خارج‏‎ ‎‏شود. دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم:‏‎ ‎‏خوابی که به واسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش‏‎ ‎‏بشنود وضو باطل نمی شود. پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند‏‎ ‎‏دیوانگی ومستی وبیهوشی. ششم: استحاضۀ زنان که بعداً مسائل آن خواهدآمد.‏‎ ‎مساله 2 ـ ‏اگر بعد از اماله کردن، آب اماله خارج شود و با آن چیزی از غائط‏‎ ‎‏نباشد، وضو باطل نمی شود. و همچنین اگر کرمی یا هسته ای خارج شود و آلوده‏‎ ‎‏به غائط نباشد، وضو باطل نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگرانسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می ریزد،یا نمی تواند‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 25
‏از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا‏‎ ‎‏آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند، باید نماز را د‏‎ ‎‏ وقتی که مهلت پیدا می کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز‏‎ ‎‏است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را بجا آورد و‏‎ ‎‏کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که مبطون است؛ یعنی مرضی دارد که نمی تواند از بیرون‏‎ ‎‏آمدن غائط جلوگیری کند، و در تمام وقت به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا‏‎ ‎‏نمی کند، چنانچه اگر بخواهد بعد از هر دفعه که در بین نماز از او غائط خارج‏‎ ‎‏می شود وضو بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر‏‎ ‎‏وقت غائط از او خارج شد فوراً وضو بگیرد و بقیۀ نماز را بخواند. و احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است که همان نماز را دوباره با یک وضو بخواند، و اگر در بین آن‏‎ ‎‏نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند.‏

مساله 5 ـ ‏کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو‏‎ ‎‏گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است، در بین نماز نباید وضو بگیرد، ولی‏‎ ‎‏برای هر نمازی باید یک وضو بگیرد.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که مسلوس است؛ یعنی مرضی دارد که بول او قطره قطره‏‎ ‎‏می ریزد، و درتمام وقت به مقدار وضو گرفتن ونماز خواندن مهلت پیدا نمی کند،‏‎ ‎‏لازم نیست در بین نماز مانند مبطون وضو بگیرد، هرچند برای او وضو گرفتن‏‎ ‎‏سخت نباشد و با یک وضو می تواند نمازهای زیادی بخواند، مگر آنکه بعد از‏‎ ‎‏خواندن نمازی تا شروع به نماز دیگر کند از او قطره های بول خارج شود، والاّ‏‎ ‎‏خارج شدن قطره های بول در بین نماز سبب وضو گرفتن نمی شود.‏

مساله 7 ـ ‏اگر کسی مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری‏‎ ‎‏نماید، باید به وظیفۀ کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند،‏‎ ‎‏عمل نماید.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 26
مساله 8 ـ ‏کسی که بول او قطره قطره می ریزد، باید برای نماز به وسیلۀ‏‎ ‎‏کیسه ای که در آن پنبه و یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر‏‎ ‎‏جلوگیری می کند خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر‏‎ ‎‏نماز مخرج بول را بشوید، امّا شستن کیسه لازم نیست. و نیز کسی که نمی تواند‏‎ ‎‏از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه ممکن باشد، باید به مقدار نماز از‏‎ ‎‏رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید، و احتیاط واجب آن است که اگر‏‎ ‎‏مشقت ندارد برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد.‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 27