احکام طهارت

احکام وضو

مساله 1 ـ ‏اگر یقین به وضو داشته و شک کند که وضوی او باطل شده یا نه،‏‎ ‎‏بنا بگذارد که وضوی او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبرا نکرده و وضو‏‎ ‎‏گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز‏‎ ‎‏دیگر، وضوی او باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد، و اگر در‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 27
‏وسط نماز شک کند باید نماز را بهم بزند و وضو بگیرد و نماز بخواند، و چنانچه‏‎ ‎‏بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نمازش صحیح است، ولی برای‏‎ ‎‏نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.‏

مساله 3 ـ ‏کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و‏‎ ‎‏غصبی نبودن آن، خیلی شک می کند باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 28