احکام طهارت

احکام وضوی جبیره

‏چیزی که به آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن‏‎ ‎‏می گذارند «جبیره» نامیده می شود.‏

مساله 1 ـ ‏ اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی که در دستها و یا صورت است‏‎ ‎‏بسته باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد، باید در موقع وضو گرفتن آب را به‏‎ ‎‏زیر آن برساند، و اگر آب را بشود به زیر آن رسانید به طوری که قدر واجب‏‎ ‎‏حاصل شود، باز کردن پارچه روی زخم لازم نیست، امّا اگر دمل و یا زخم و یا‏‎ ‎‏شکستگی در محل مسح باشد، اگر ممکن باشد باید پارچه را باز کند و زیر آن را‏‎ ‎‏مسح نماید و اگر ممکن نشود روی آن را مسح نماید.‏

مساله 2 ـ ‏اگر روی جبیره نجس شود و یا برای چیز دیگر نشود روی آن‏‎ ‎‏دست کشید، باید روی آن پارچه ای بگذارند و روی پارچه را دست بکشند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر زخمی در صورت و دستها است و روی آن باز است، ولی‏‎ ‎‏آب ریختن روی آن ضرر دارد، شستن اطراف آن کافی است و بهتر آن است که‏‎ ‎‏پارچه ای روی آن بیندازد و بر آن هم دست بکشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دستها یا تمام محل یکی از‏‎ ‎‏مسح را فرا گیرد، باید وضوی جبیره ای بگیرد، ولی اگر جبیره بیشتر از اعضای‏‎ ‎‏وضو را گرفته باشد باید تیمم کند، و بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره ای‏‎ ‎‏هم بگیرد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 28
مساله 5 ـ ‏اگر جبیره مقداری از اطراف زخم یا دمل یا شکستگی را که سالم‏‎ ‎‏است گرفته باشد، چنانچه بیشتر از مقدار معمولی نباشد، مانعی ندارد و اگر‏‎ ‎‏بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور‏‎ ‎‏جبیره عمل کند، یعنی روی آن را مسح کند و بنابر احتیاط واجب تیمم هم‏‎ ‎‏بنماید، و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در‏‎ ‎‏صورت و دستها است، اطراف آن را بشوید بعد پارچه را بر روی آن ببندد و روی‏‎ ‎‏آن را دست بکشد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر در جای وضو چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا‏‎ ‎‏به قدری مشقت دارد که نمی شود، باید به روی او دست بکشد و بهتر آن است‏‎ ‎‏که شستن بر او صدق نماید و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.‏

مساله 7 ـ ‏کسی که وظیفۀ او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او‏‎ ‎‏زخم یا دمل یا شکستگی باشد و روی آنها جبیره باشد، باید به دستور وضوی‏‎ ‎‏جبیره ای تیمم جبیره ای نماید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 29