احکام طهارت

چیزهایی که بر جنب حرام است

مساله 1 ـ ‏پنج چیز بر جنب حرام است: اول: رساندن جایی از بدن به خط‏‎ ‎‏قرآن یا به اسم خدا و پیغمبران و امامان ـ علیهم الصلاة و السلام ـ به طوری که در‏‎ ‎‏وضو گفته شد. دوم: رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اگرچه از ‏‏یک‏‎ ‎‏در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم: توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک‏‎ ‎‏در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ‏‏ندارد. و‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که در حرم امامان ‏‏علیهم السلام‏‏توقف ننماید، و بهترآن است که‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 30
‏با حال جنابت از آنها عبور هم ننماید. چهارم: گذاشتن چیزی در مسجد؛ هرچند‏‎ ‎‏از بیرون مسجد و یا در حال عبور از آن بگذارد. پنجم: خواندن سوره ای که‏‎ ‎‏سجدۀ واجب دارد و آن چهار سوره است: اول: سورۀ سی و دوم قرآن: ‏‏«‏‏الم‏‎ ‎‏تنزیل‏‏»‏‏. دوم: سورۀ چهل و یکم: ‏‏«‏‏حم سجده‏‏»‏‏. سوم: سورۀ پنجاه و سوم:‏‎ ‎‏«‏‏والنجم‏‏»‏‏. چهارم: سورۀ نود و ششم: ‏‏«‏‏اقرء‏‏»‏‏؛ اگرچه بسم الله الرحمن الرحیم را‏‎ ‎‏به قصد این سوره ها بخواند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 31