احکام طهارت

احکام حیض

مساله 1 ـ ‏چند چیز بر حایض حرام است: اول: نماز و روزه و طواف و‏‎ ‎‏اعتکاف. دوم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است که بعضی از آنها در احکام‏‎ ‎‏جنابت گفته شد، مانند دست مالیدن به خطهای قرآن و ماندن در مسجد و‏‎ ‎‏قرائت سوره هایی که آیۀ سجده در آنها است. سوم: جماع کردن در فرج که هم‏‎ ‎‏برای مرد و هم برای زن حرام است، و اما وطی در دبر زن حائض مانعی ندارد.‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 35
مساله 2 ـ ‏اگر زن از حیض پاک شد جماع کردن با آن اشکال ندارد، هرچند‏‎ ‎‏غسل نکرده باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که قبل ازجماع فرج را بشوید.‏‎ ‎مساله 3 ـ ‏اگر روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در‏‎ ‎‏قسمت اول آن با زن خود در قبل جماع کند، باید یک دینار طلا کفاره به فقیر‏‎ ‎‏بدهد، و اگر در قسمت دوم جماع کند نصف دینار، و اگر در قسمت سوم جماع‏‎ ‎‏کند باید ربع دینار بدهد، و مراد از دینار سکه طلای هیجده نخودی است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر کسی نداند که زن حیض است و با او جماع کند، کفاره بر او‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مساله 5 ـ ‏جایز است در کفارۀ جماع قیمت طلا را بدهد، و اگر قیمت آن‏‎ ‎‏روزی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد، باید‏‎ ‎‏قیمت وقتی که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند.‏

مساله 6 ـ ‏اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جماع کرده و کفارۀ آن را‏‎ ‎‏داده، دوباره جماع کند، باز هم باید کفاره بدهد و چنانچه چند مرتبه جماع کند و‏‎ ‎‏در بین آنها کفاره ندهد، احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 7 ـ ‏طلاق دادن زن در حال حیض به طوری که در کتاب طلاق‏‎ ‎‏خواهد آمد، باطل است.‏

مساله 8 ـ ‏بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و‏‎ ‎‏عبادتهای دیگری که در آنها طهارت لازم است غسل کند، و دستور آن مثل غسل‏‎ ‎‏جنابت است، ولی برای نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد، و‏‎ ‎‏اگر از غسل کردن عذر دارد، بدل آن تیمم کند، و اگر از وضو عذر دارد، بدل آن‏‎ ‎‏تیمم کند، و اگر از هر دو عذر دارد برای هر یک جداگانه تیمم کند.‏

مساله 9 ـ ‏اگر آب به اندازه ای باشد که بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد،‏‎ ‎‏باید غسل کند و بدل از وضو تیمم نماید، و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 36
‏اندازۀ غسل نباشد باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید.‏

مساله 10 ـ ‏اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را‏‎ ‎‏قبول نمود.‏

مساله 11 ـ ‏واجب است بر زن روزه هایی که در حال حیض نگرفته قضا‏‎ ‎‏نماید، ولی نمازهای شبانه روزی قضا ندارد، و بنابر احتیاط واجب، نمازهای‏‎ ‎‏غیر یومیه ـ مثل نماز آیات، نماز طواف ـ را باید قضا نماید.‏

مساله 12 ـ ‏اگر زنی نماز را تاخیر بیندازد و از اول وقت بگذرد؛ به اندازۀ‏‎ ‎‏خواندن یک نماز و وضو گرفتن، اگر وظیفه او وضو باشد و یا غسل، اگر‏‎ ‎‏وظیفه اش غسل باشد و یا تیمم اگر وظیفه اش تیمم باشد، و همچنین فراهم‏‎ ‎‏کردن شرایط دیگر نماز و بعد از آن حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب‏‎ ‎‏است، و در تند خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظۀ حال خود‏‎ ‎‏را بنماید.‏

مساله 13 ـ ‏اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به اندازۀ غسل و‏‎ ‎‏وضو و مقدمات دیگر نماز، مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن‏‎ ‎‏یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید آن نماز را بخواند و‏‎ ‎‏اگر نخواند باید آن را قضا نماید.‏

مساله 14 ـ ‏اگر به خیال اینکه به اندازۀ تهیه مقدمات نماز و خواندن یک‏‎ ‎‏رکعت وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را‏‎ ‎‏بجا آورد.‏

مساله 15 ـ ‏اگر در آخر روز پاک شود و به اندازۀ چهار رکعت با تهیۀ‏‎ ‎‏مقدمات وقت داشته باشد، فقط نماز عصر بر او واجب است، و اگر به اندازۀ‏‎ ‎‏پنج رکعت با تهیۀ مقدمات وقت داشته باشد، نماز ظهر و عصر هردو بر او‏‎ ‎‏واجب است و اگر بجا نیاورد باید قضا کند.‏

مساله 16 ـ ‏مستحب است زن حائض در وقت نمازخود راپاک نمایدو پنبه‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 37
‏و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی تواند تیمم نماید رجاءً، و رو به‏‎ ‎‏قبله بنشیند و مشغول دعا و صلوات شود.‏

مساله 17 ـ ‏خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به مابین‏‎ ‎‏خطهای قرآن و خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 38