احکام طهارت

اقسام زنهای حائض

مساله 1 ـ ‏زنهای حائض بر شش قسم اند: اول: صاحب عادت وقتیه و‏‎ ‎‏عددیه، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند‏‎ ‎‏و شمارۀ روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه‏‎ ‎‏پشت سر هم از اول ماه تا پنجم ماه خون ببیند. دوم: صاحب عادت وقتیه، و آن‏‎ ‎‏زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره‏‎ ‎‏روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، ولی بهتر آن است که به دیدن‏‎ ‎‏دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن اکتفا نکند و عمل به احتیاط نماید. سوم:‏‎ ‎‏صاحب عادت عددیه، و آن زنی است که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه‏‎ ‎‏پشت سر هم به یک اندازه باشد و وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، و بهتر آن‏‎ ‎‏است که به یکی بودن شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم اکتفا‏‎ ‎‏نکند و عمل به احتیاط نماید. چهارم: مضطربه، و آن زنی است که چند ماه خون‏‎ ‎‏دیده، ولی عادت معینی پیدا نکرده. پنجم: مبتدئه، و آن زنی است که دفعه اول‏‎ ‎‏خون دیدن او است. ششم: ناسیه، و آن زنی است که عادت خود را فراموش‏‎ ‎‏کرده است. و احکام هر یک از اینها در مسائل آینده گفته می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 38