احکام طهارت

زنهای صاحب عادت

مساله 1 ـ ‏اگر کسی صاحب عادت باشد؛ چه وقتیه وچه عددیه وچه وقتیه‏‎ ‎‏و عددیه، به اینکه در یک ماه خلاف عادت خود خون ببیندعادت اوبه هم‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 38
‏نمی خورد، ولی اگر دو ماه پشت سر هم مانند یکدیگر؛ چه در وقت و یا در عدد‏‎ ‎‏و یا در هر دو خون ببیند عادت قبلی بهم می خورد و بعد از این باید به عادت‏‎ ‎‏دوم عمل نماید، و چنانچه دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خون ببیند و‏‎ ‎‏مثل یکدیگر نباشند عادت دیگر برایش پیدا نمی شود و بهم خوردن عادت‏‎ ‎‏سابقش محل اشکال است.‏

مساله 2 ـ ‏زنی که عادت وقتیه دارد؛ چه عادت عددیه هم داشته باشد یا‏‎ ‎‏نداشته باشد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت یا دو سه روز‏‎ ‎‏بعد از عادت خون ببیند، به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته،‏‎ ‎‏اگرچه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زنهای‏‎ ‎‏حائض گفته شد رفتار نماید، و اگر بعد بفهمد حیض نبوده، مثل آنکه پیش از سه‏‎ ‎‏روز پاک شود، باید عبادتهایی را که ترک کرده قضا نماید.‏

مساله 3 ـ ‏اگر زن صاحب عادت وقتیه نباشد؛ چه عادت عددیه داشته‏‎ ‎‏باشد یا نداشته باشد، چنانچه خون دید اگر آن خون نشانه های حیض را دارد،‏‎ ‎‏باید به دیدن خون، به احکامی که برای حائض گفته شد رفتار نماید، و اگر‏‎ ‎‏نشانه های خون حیض را نداشته باشد، باید تا سه روز احتیاط نماید، یعنی‏‎ ‎‏کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را بجا آورد،‏‎ ‎‏یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه خواهد آمد، عبادتهای خود را انجام‏‎ ‎‏دهد، پس اگر دید خون تا سه روز پشت سر هم آمد و قطع نشد می فهمد که‏‎ ‎‏حیض بوده، و اگر قطع شد استحاضه است، و چنانچه بعد از سه روز باز خون‏‎ ‎‏قطع نشد، اگر روی هم رفته از ده روز بیشتر نشود تمام آن حیض است و به‏‎ ‎‏احکامی که برای حائض گفته شد عمل بنماید، ولی بهتر آن است بعد از سه روز‏‎ ‎‏اول هم احتیاط نماید، به آن طوری که در سه روز اول گفته شد.‏

مساله 4 ـ ‏زنی که صاحب عادت وقتیه است، اگر چند روز پیش از عادت و‏‎ ‎‏همۀ روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 39
‏بیشتر نشود همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در‏‎ ‎‏روزهای عادت خود دیده حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده‏‎ ‎‏استحاضه می باشد، و باید عبادتهایی که در روزهای پیش از عادت و بعد از‏‎ ‎‏عادت بجا نیاورده قضا نماید، و اگر همۀ روزهای عادت را با چند روز پیش از‏‎ ‎‏عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر از ده‏‎ ‎‏روز بیشتر شود خونی که در ایام عادت دیده حیض و بقیه استحاضه است، و اگر‏‎ ‎‏همۀ روزهای عادت را با چند روز بعد از آن خون ببیند و روی هم از ده روز‏‎ ‎‏بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و‏‎ ‎‏باقی استحاضه است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر زنی بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره‏‎ ‎‏خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همۀ روزهایی که خون‏‎ ‎‏دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، تمام آن روزهایی که‏‎ ‎‏خون دیده و پاک بوده حائض است. و در این حکم فرقی نیست بین اینکه تمام‏‎ ‎‏خون یا بعض آن نشانه های حیض داشته باشد یا نداشته باشد، و همچنین فرقی‏‎ ‎‏نیست در اینکه زن صاحب عادت باشد یا نباشد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر زنی بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شد و دوباره‏‎ ‎‏خون ببیند و فاصلۀ بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همۀ روزهایی که خون‏‎ ‎‏دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه چهار روز‏‎ ‎‏خون ببیند و چهار روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند، چند صورت‏‎ ‎‏دارد:‏

‏صورت اول: آنکه زن صاحب عادت باشد و تمام یکی از این دو خون در‏‎ ‎‏روزهای عادت واقع شود، و دیگری در ایام عادت نباشد، باید آن خونی که در‏‎ ‎‏ایام عادت واقع شده حیض و دیگری را استحاضه قرار دهد.‏

‏صورت دوم: آنکه زن صاحب عادت باشد و مقداری از یکی از دو خون در‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 40
‏روزهای عادت باشد، و خون دیگر، نه تمام آن و نه مقداری از آن در روزهای‏‎ ‎‏عادت نباشد، باید خونی که مقداری از آن در ایام عادت بوده حیض و دیگری را‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد.‏

‏صورت سوم: آنکه زن صاحب عادت عددیه باشد و یکی از دو خون،‏‎ ‎‏عددش موافق عدد عادت حیض باشد، باید آن را حیض و دیگری را استحاضه‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏صورت چهارم: آنکه صاحب عادت عددیه و وقتیه باشد، و مقداری از‏‎ ‎‏یکی از دو خون در ایام عادت باشد، ولی عددش به اندازه عدد عادت حیض‏‎ ‎‏نباشد و خون دیگر در روزهای عادت نباشد، ولی عددش به اندازۀ عدد عادت‏‎ ‎‏حیض باشد، باید در هر دو خون احتیاط نماید، یعنی کارهایی که بر حائض‏‎ ‎‏حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را بجا آورد.‏

‏صورت پنجم: آنکه زن صاحب عادت نباشد، و یا صاحب عادت باشد‏‎ ‎‏ولی هیچ یک از دو خون در روزهای عادت واقع نشود، پس اگر یکی از دو خون‏‎ ‎‏نشانه های حیض را داشته باشد و دیگری نداشته باشد، باید آن را که نشانه‏‎ ‎‏حیض دارد حیض و دیگری را استحاضه قرار دهد، و اگر هردو نشانه های حیض‏‎ ‎‏را داشته باشند، و یا هر دو نشانه های حیض را نداشته باشند، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید خون اول را حیض و بعد از آن تا تمام شدن ده روز احتیاط نماید،‏‎ ‎‏مثلاً اگر سه روز اول را خون ببیند بعد سه روز پاک شود و دو مرتبه هفت روز‏‎ ‎‏خون ببیند، باید سه روز اول را حیض قرار دهد و سه روز پاکی را احتیاط نماید؛‏‎ ‎‏یعنی کارهایی که بر حائض حرام است ترک کند و کارهایی که بر زن پاک واجب‏‎ ‎‏است بجا آورد، و در چهار روز از آن هفت روزی که خون دیده باز احتیاط نماید؛‏‎ ‎‏یعنی کارهایی که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.‏

مساله 7 ـ ‏زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می بیند، اگر در یک ماه‏‎ ‎‏دومرتبه خون ببیند و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد،‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 41
‏چنانچه هیچ یک از دو خون در روزهای عادت نباشد هردو را حیض قرار دهد،‏‎ ‎‏و اگر یکی در روزهای عادت باشد و خون دیگر نشانه های خون حیض دارد،‏‎ ‎‏هردو را حیض قرار دهد، و اگر نشانه استحاضه دارد خونی که در روزهای عادت‏‎ ‎‏واقع شده حیض قرار دهد و در خون دیگر احتیاط نماید، یعنی کارهایی که بر‏‎ ‎‏حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر زنی که صاحب عادت است بیشتر از عادت خود خون‏‎ ‎‏ببیند، چنانچه از ده روز بیشتر نشود همه را حیض قرار دهد.‏

مساله 9 ـ ‏زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون‏‎ ‎‏ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه های حیض را نداشته باشد‏‎ ‎‏حیض است، و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را‏‎ ‎‏داشته باشد استحاضه است، مثلاً زنی که عادت حیض او از پنجم ماه تا دهم ماه‏‎ ‎‏باشد، اگر از پنجم تا بیستم خون ببیند پنج روز اول آن حیض و ده روز بعد‏‎ ‎‏استحاضه می باشد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 42