احکام طهارت

مضطربه

مساله 1 ـ ‏مضطربه، یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی‏‎ ‎‏پیدا نکرده، اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند‏‎ ‎‏روز دیگر نشانۀ استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه‏‎ ‎‏روز و بیشتر از ده روز نباشد، باید تمام آن خونی که نشانۀ حیض دارد، حیض و‏‎ ‎‏دیگری را استحاضه قرار دهد، ولی اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد،‏‎ ‎‏پس اگر عادت خویشان او هفت روز است، باید هفت روز را حیض و بقیه را‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد، و اگر کمتر است، مثلاً پنج روز است، باید همان را حیض‏‎ ‎‏قرار دهد و بنابر احتیاط واجب، در تفاوت بین شمارۀ عادت آنان و هفت روز که‏‎ ‎‏دو روز است کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را‏‎ ‎‏بجا آورد، و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز، مثلاً نه روز است، باید‏‎ ‎‏هفت روز را حیض قرار دهد، و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 43
‏عادت آنان که دو روز است کارهایی که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای‏‎ ‎‏استحاضه را بجا آورد. و همچنین است خونی که نشانه های حیض دارد و کمتر‏‎ ‎‏از سه روز و بیشتر از ده روز نیست؛ اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که‏‎ ‎‏نشانه های حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه های حیض را داشته‏‎ ‎‏باشد، مثل آنکه پنج روز خون سرخ و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون‏‎ ‎‏سرخ ببیند، باید به دستور قبلی عمل نماید.‏

مساله 2 ـ ‏اگر مضطربه تمام خونی که دیده یک جور باشد، باید به عادت‏‎ ‎‏خویشاوندانش رجوع کند، و احتیاط واجب آن است که اگر عادت آنها از هفت‏‎ ‎‏روز کمتر یا زیادتر باشد در مقدار تفاوت احتیاط کند بین اعمال مستحاضه و ترک‏‎ ‎‏کند آنچه را که بر حائض حرام است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 44