احکام طهارت

احکام استحاضه

مساله 1 ـ ‏در استحاضۀ قلیله، زن باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر‏‎ ‎‏فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد، و بنابر احتیاط واجب، پنبه را عوض‏‎ ‎‏کند و یا تطهیر نماید.‏

مساله 2 ـ ‏در استحاضۀ متوسطه باید زن کارهای استحاضۀ قلیله را که در‏‎ ‎‏مسالۀ پیش گفته شد انجام دهد و علاوه بر آن برای نماز صبح غسل کند، و اگر‏‎ ‎‏بعد از نماز صبح مستحاضه شود، باید قبل از نماز ظهر غسل کند، و اگر بعد از‏‎ ‎‏نماز ظهر و عصر مستحاضه شود، باید قبل از نماز مغرب غسل نماید.‏

مساله 3 ـ ‏در استحاضۀ کثیره علاوه بر کارهای استحاضۀ متوسطه که در‏‎ ‎‏مسالۀ قبل گفته شد، باید برای هر نماز دستمال را عوض کند یا آب بکشد و یک‏‎ ‎‏غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا بجا آورد، و بین نماز‏‎ ‎‏ظهر و عصر فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره‏‎ ‎‏غسل کند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر زن بعد از نماز صبح مستحاضۀ کثیره شود، باید قبل از نماز‏‎ ‎‏ظهر و عصر و قبل از نماز مغرب و عشا غسل نماید، و همچنین اگر بعد از نماز‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 45
‏ظهر و عصر مستحاضۀ کثیره شود، باید فقط پیش از نماز مغرب و عشا غسل‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 5 ـ ‏زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز اولی‏‎ ‎‏که می خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد، و برای نمازهای بعد چیزی‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

مساله 6 ـ ‏واجب است بر زن بعد از آنکه وضو گرفت و غسل نمود، اگر‏‎ ‎‏خون قطع نشده و یا خون قطع شده، ولی می ترسد که قبل از خواندن نماز یا در‏‎ ‎‏وسط دو مرتبه جریان پیدا کند، نماز را فوراً بجا آورد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر خون استحاضۀ زن جریان دارد و قطع نمی شود، چنانچه‏‎ ‎‏برای او ضرر ندارد، واجب است بعد از وضو و غسل به وسیلۀ پنبه یا چیز دیگر‏‎ ‎‏از بیرون آمدن خون جلوگیری کند، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید،‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب دوباره غسل کند و وضو بگیرد، و واجب است اگر نماز هم‏‎ ‎‏خوانده دوباره بخواند، و اگر زن در جلوگیری از بیرون آمدن خون کوتاهی‏‎ ‎‏نکرده، ولی چون خون زیاد است باز جریان پیدا کرده، لازم نیست دو مرتبه‏‎ ‎‏غسل کند و وضو بگیرد و نماز بخواند.‏

مساله 8 ـ ‏اگر استحاضۀ قلیلۀ زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید برای‏‎ ‎‏نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید برای‏‎ ‎‏نماز مغرب و عشا غسل نماید.‏

مساله 9 ـ ‏اگر استحاضۀ قلیله یا متوسطۀ زن بعد از نماز صبح کثیره شود،‏‎ ‎‏باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری‏‎ ‎‏بنماید، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود برای نماز مغرب و عشا غسل‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 10 ـ ‏اگر استحاضۀ قلیله در وسط نماز صبح متوسطه یا کثیره شود،‏‎ ‎‏باید برای نماز صبح غسل کند و دومرتبه نماز صبح را بجا آورد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 46
مساله 11 ـ ‏اگر استحاضۀ قلیله یا متوسطه در وسط نماز ظهر یا مغرب کثیره‏‎ ‎‏شود، باید برای نماز ظهر و عصر، و یا مغرب و عشا غسل نماید و دومرتبه نماز‏‎ ‎‏را بجا آورد.‏

مساله 12 ـ ‏اگر استحاضۀ کثیره، قلیله یا متوسطه شود، باید برای نماز اول،‏‎ ‎‏عمل کثیره و برای نمازهای بعد عمل قلیله یا متوسطه را انجام دهد، و نیز اگر‏‎ ‎‏استحاضۀ متوسطه قلیله شود، باید برای نماز اول عمل متوسطه و برای‏‎ ‎‏نمازهای بعد عمل قلیله را بجا آورد.‏

مساله 13 ـ ‏روزۀ زن مستحاضۀ قلیله درست است، هرچند وضو نگرفته‏‎ ‎‏باشد، ولی روزۀ زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد در صورتی‏‎ ‎‏صحیح است که غسلهایی که برای نمازهای روزش واجب است انجام دهد، و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای‏‎ ‎‏آن را روزه بگیرد بجا آورد.‏

مساله 14 ـ ‏زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد و از استحاضه بیرون‏‎ ‎‏آمد فقط برای نماز اولی که می خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد و‏‎ ‎‏برای نمازهای بعد لازم نیست، و چنانچه خون بعد از انجام دادن کارهای‏‎ ‎‏استحاضه قطع شود و نماز را نخوانده باشد، باید دومرتبه کارهای استحاضه را‏‎ ‎‏برای بجا آوردن نماز انجام دهد.‏

مساله 15 ـ ‏مستحاضۀ قلیله اگر بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن‏‎ ‎‏برساند، بنابر احتیاط واجب، باید وضو بگیرد و وضویی که برای نماز گرفته‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

مساله 16 ـ ‏مستحاضۀ متوسطه یا کثیره، اگر بخواهد بدن خود را به خط‏‎ ‎‏قرآن برساند، بنابر احتیاط واجب باید وضو بگیرد و غسل نماید، و وضو و‏‎ ‎‏غسل نماز کافی نیست.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 47