احکام طهارت

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

مساله 1 ـ ‏واجب است بر هر مکلّفی غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان‏‎ ‎‏دوازده امامی، و بنابر احتیاط واجب اگر دوازده امامی هم نباشد غسل و کفن و‏‎ ‎‏نماز و دفن آنها هم واجب است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست‏‎ ‎‏اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند و‏‎ ‎‏چنانچه هیچ کس انجام ندهد، همه معصیت کرده اند.‏

مساله 3 ـ ‏برای غسل و کفن و نماز و دفن میت، باید از ولی او اجازه‏‎ ‎‏بگیرند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر میت برای غسل و کارهای دیگر غیر از ولی کس دیگر را‏‎ ‎‏معین کند، احتیاط واجب آن است که ولی و آن کس هر دو اجازه بدهند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 50