احکام طهارت

کیفیت غسل میت و احکام آن

مساله 1 ـ ‏اگر جایی از بدن میت نجس شود، باید پیش از آنکه آنجا را غسل‏‎ ‎‏بدهند آب بکشند، و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت پیش از شروع‏‎ ‎‏به غسل پاک باشد.‏

مساله 2 ـ ‏واجب است میت را سه غسل بدهند: اول: به آبی که با سدر‏‎ ‎‏مخلوط باشد. دوم: به آبی که با کافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص. و‏‎ ‎‏چنانچه طریقه ای که گفته شد مراعات نشود، باید کاری کرد که غسلها به ترتیب‏‎ ‎‏انجام گیرد.‏

مساله 3 ـ ‏غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که به طریقۀ غسل ترتیبی میت را غسل دهند، نه ارتماسی؛ به اینکه میت را در‏‎ ‎‏آب فرو برند و بیرون آورند و یک غسل حساب کنند، ولی اگر هر یک از سه‏‎ ‎‏قسمت بدن را جدا جدا در آب فرو برند و مراعات ترتیب را بنمایند اشکالی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 4 ـ ‏سدر و کافور باید به اندازه ای کم نباشد که نگویند سدر و کافور با‏‎ ‎‏آب مخلوط شده است و به اندازه ای هم زیاد نباشد که آب را مضاف نماید و به‏‎ ‎‏آن آب نگویند.‏

مساله 5 ـ ‏اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، باید به جای هر کدام‏‎ ‎‏که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند، و واجب است نیت بدلیّت‏‎ ‎‏بنمایند، و همچنین واجب است مراعات ترتیب به وسیلۀ نیت؛ یعنی اگر مثلاً‏‎ ‎‏سدر پیدا نشود، دفعۀ اوّل که میت را با آب خالص غسل می دهند نیت کنند که‏‎ ‎‏این عوض غسل با آب سدر است.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که میت را غسل می دهد باید مسلمان دوازده امامی باشد،‏‎ ‎‏و بنابر احتیاط واجب باید بالغ هم باشد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 51
مساله 7 ـ ‏اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد، باید‏‎ ‎‏عوض هر غسل، میت را یک تیمم بدهند، و احتیاط مستحب آن است که یک‏‎ ‎‏تیمم دیگری هم عوض هر سه غسل بدهند، و بنابر احتیاط واجب کسی که‏‎ ‎‏میت را تیمم می دهد، هم با دست خود میت را تیمم دهد، یعنی دست خود را‏‎ ‎‏به زمین بزند و به صورت و پشت دستهای میت بکشد و هم با دست خود میت‏‎ ‎‏اگر ممکن باشد.‏

مساله 8 ـ‏ اگر به اندازۀ یک غسل یا دو غسل آب داشته باشند، باید میت را‏‎ ‎‏غسل دهند و به جای غسلهای دیگر تیمم نمایند.‏

مساله 9 ـ ‏کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر پیش از تقصیر‏‎ ‎‏در عمره و پیش از سعی در حج بمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند و به‏‎ ‎‏جای آن باید با آب خالص غسلش دهند.‏

مساله 10 ـ ‏غسل بچۀ مسلمان اگر چه از زنا باشد واجب است، و غسل‏‎ ‎‏کافر و اولاد او جایز نیست.‏

مساله 11 ـ ‏بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد باید غسل بدهند، و‏‎ ‎‏اگر چهار ماه ندارد باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.‏

مساله 12 ـ ‏جایز نیست مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد در حال اختیار،‏‎ ‎‏ولی زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل‏‎ ‎‏دهد.‏

مساله 13 ـ ‏مرد می تواند دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست‏‎ ‎‏غسل دهد، و زن هم می تواند پسربچه ای را که سه سال بیشتر ندارد، غسل دهد.‏

مساله 14 ـ ‏کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست‏‎ ‎‏غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.‏

مساله 15 ـ ‏اگر بعد از تمام شدن غسل میت بدن میت نجس شود، اعادۀ‏‎ ‎‏غسل لازم نیست، ولی برطرف کردن نجاست و آب کشیدن آن واجب است و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 52
‏اگر بعد از گذاشتن میت در قبر بدنش نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید‏‎ ‎‏نجاست را آب بکشند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 53