احکام طهارت

احکام کفن میت

‏کفن کردن میت مسلمان با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری‏‎ ‎‏می گویند واجب کفائی است؛ لنگ باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند، و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 53
‏پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا را بنابر اقوی بپوشاند، و درازی‏‎ ‎‏سرتاسری باید به قدری باشد که بستن دو طرف آن ممکن باشد، و پهنای آن به‏‎ ‎‏اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید و بر میت پیچیده شود و‏‎ ‎‏تمام بدن او را بپوشاند.‏

مساله 1 ـ ‏کفن کردن با چیز غصبی اگرچه چیز دیگری هم نباشد، جایز‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2 ـ ‏کفن کردن با پوست مردار و پوست حیوان حرام گوشت یا مو و‏‎ ‎‏کرک آن و پارچه ابریشمی خالص و چیز نجس، در حال اختیار جایز نیست، و با‏‎ ‎‏پوست حیوان حلال گوشت نیز بنابر احتیاط واجب کفن ننمایند، امّا کفن کردن‏‎ ‎‏با مو و پشم و کرک حیوان حلال گوشت مانعی ندارد، و در حال ناچاری پوست‏‎ ‎‏حیوان حلال گوشت بر چیز نجس مقدم، و چیز نجس بر پارچۀ ابریشمی‏‎ ‎‏خالص، و پارچۀ ابریشمی خالص بنابر احتیاط واجب بر اجزاء حرام گوشت‏‎ ‎‏مقدم می باشد.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کفن میت پیش از گذاشتن در قبر نجس شد؛ چنانچه کفن‏‎ ‎‏ضایع نمی شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند. و همچنین بعد از گذاشتن‏‎ ‎‏در قبر اگر شستن و بریدن هر دو ممکن باشد، بهتر این است که مقدار نجس را‏‎ ‎‏ببرند و امّا اگر شستن ممکن نباشد مگر به بیرون آوردن میت از قبر، واجب است‏‎ ‎‏مقدار نجس را ببرند، و اگر بریدن سبب ضایع شدن کفن می شود و شستن هم‏‎ ‎‏ممکن نیست مگر به بیرون آوردن میت از قبر، چنانچه بیرون آوردن میت از قبر‏‎ ‎‏جهت شستن کفن یا تبدیل آن موجب بی احترامی او می شود، جایز نیست.‏

مساله 4 ـ ‏کفن میت به نحوی که متعارف و لایق شان او است و همچنین‏‎ ‎‏مئونه سایر تجهیزات از قبیل آب و سدر و کافور و غیره از اصل مال او جدا‏‎ ‎‏می شود و در زائد بر قدر واجب با مراعات آبروی میت مستحب است احتیاط‏‎ ‎‏نمایند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 54
مساله 5 ـ ‏کفن زن و بقیۀ مخارج تجهیزات او، مانند آب و سدر و کافور و‏‎ ‎‏غیر اینها بر شوهر است، اگر چه زن صاحب مال باشد و مطلّقۀ رجعی قبل از‏‎ ‎‏تمام شدن عده اگر بمیرد، بنابر احتیاط واجب شوهرش باید کفن او را بدهد،‏‎ ‎‏بلی در منقطعه محل اشکال است.‏

مساله 6 ـ ‏مستحبات کفن چند چیز است که بعضی از آنها ذکر می شود:‏‎ ‎‏1ـ ران پیچ از برای زن و مرد و آن پارچه ای است که به درازی سه ارش و نیم و‏‎ ‎‏پهنای یک وجب تا یک وجب و نیم که از تهیگاه میت تا سر زانوهای میت به‏‎ ‎‏طوری که رانهای او را بپوشاند پیچیده می شود و انتهایش از زیر دو پای میت از‏‎ ‎‏طرف راست خارج شود و در موضعی که پیچیدن خاتمه یافته فرو برند. 2ـ بعد‏‎ ‎‏از حنوط مقداری پنبه بین دوپایش بگذارند به نحوی که عورتین او را بپوشاند.‏‎ ‎‏3ـ عمامه از برای مرد و مقنعه از برای زن. 4ـ پستان بند از برای زن.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 55