احکام طهارت

احکام نماز میت

مساله 1 ـ ‏واجب است نماز خواندن بر میت مسلمان، اگرچه بچه ای باشد‏‎ ‎‏که به شش سال رسیده باشد و پدر و مادر یا یکی از آنها مسلمان باشند.‏

مساله 2 ـ ‏نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود؛‏‎ ‎‏پس قبل از غسل و کفن کفایت نمی کند.‏

مساله 3 ـ ‏کسی که بر میت نماز می خواند لازم نیست با طهارت باشد و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط مستحب در صورتی که مرد باشد، زن بر میت اگرچه میت هم زن‏‎ ‎‏باشد نماز نخواند.‏

مساله 4 ـ ‏نماز خواندن بر میت واجب کفایی است؛ به این معنی که اگر یک‏‎ ‎‏نفر بجا آورد از دیگران ساقط می شود، ولی لازم است از ولی میت اجازه بگیرند‏‎ ‎‏و چنانچه میت وصیت کرده باشد شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاط‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 56
‏واجب آن است که آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد و احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که ولی اجازه بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏نماز میت را باید ایستاده و رو به قبله و با قصد قربت بخوانند، و‏‎ ‎‏در موقع نیت میت را تعیین کنند، مثلاً نیت کند: نماز می خوانم بر این میت قربةً‏‎ ‎‏الی الله .‏

مساله 6 ـ ‏اگر کسی نباشد که ایستاده بر میت نماز گذارد، می شود نشسته بر‏‎ ‎‏او نماز خواند.‏

مساله 7 ـ ‏واجب است در وقت خواندن نماز، میت را بر پشت مقابل‏‎ ‎‏نمازگزار بخوابانند به طوری که سر او طرف راست نمازگزار و پای او طرف چپ‏‎ ‎‏نمازگزار باشد، و چیزی مانند پرده و دیوار بین نمازگزار و میت نباشد، امّا نماز‏‎ ‎‏خواندن بر میت در تابوت که صدق حائل نمی کند اشکال ندارد.‏

مساله 8 ـ ‏نمازگزار نباید در وقت خواندن نماز از میت دور باشد، امّا در‏‎ ‎‏صورتی که نماز میت به جماعت خوانده شود و صفوف به هم متصل باشند‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

مساله 9 ـ ‏مکان نمازگزار نباید از جای میت در وقت خواندن نماز بر آن‏‎ ‎‏پست تر یا بلندتر باشد، امّا پستی و بلندی اندک، ضرری ندارد.‏

مساله 10 ـ ‏در نماز خواندن بر میت طهارت و ازالۀ نجاست از بدن و جامه‏‎ ‎‏شرط نیست؛ پس بدون وضو و غسل و تیمّم و با لباس نجس می توان بر میت‏‎ ‎‏نماز خواند.‏

مساله 11 ـ ‏چنانچه میت را از روی عمد یا فراموشی بدون خواندن نماز‏‎ ‎‏دفن کنند و یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده، تا‏‎ ‎‏وقتی جسد او از هم پاشیده نشده به نحوی که به او میت گویند، با شرایطی که‏‎ ‎‏گفته شده، واجب است بر قبر او نماز بخوانند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 57
مساله 12 ـ ‏بر میت چند مرتبه نماز خواندن مکروه است، مگر اینکه میت‏‎ ‎‏اهل علم و شرف و پرهیزگار باشد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 58