احکام طهارت

غسلهای مستحب

مساله 1 ـ ‏در شرع مقدس اسلام غسلهای مستحبی بسیار است که بعضی از‏‎ ‎‏آنها را ذکر می کنیم.‏

‏1ـ غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر جمعه، و از بعد از‏‎ ‎‏ظهر جمعه بهتر آن است که قصد قربت نموده و بدون نیت قضا و ادا تا عصر بجا‏‎ ‎‏آورد، و اگر در روز جمعه ترک نمود مستحب است در روز شنبه از صبح تا‏‎ ‎‏غروب قضای آن را بجا آورد و کسی که می ترسد در روز جمعه آب نیابد یا عذر‏‎ ‎‏دیگری برای او پیدا شود، می تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد و چنانچه‏‎ ‎‏بخواهد در شب جمعه بجا آورد باید به قصد رجاء باشد.‏

‏2ـ غسلهای شبهای طاق ماه رمضان، مثل شب اوّل،سوم وپنجم،ولی بعد‏‎ ‎‏از شب بیست و یکم مستحب است هر شب غسل کند و برای شبهای پانزدهم،‏‎ ‎‏هفدهم، نوزدهم، بیست و یکم، و بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هفتم‏‎ ‎‏و بیست و نهم، سفارش بیشتری شده است، و بهتر است غسلهای مذکوره غیر‏‎ ‎‏از غسلهای شبهای بیست و یکم تا آخر ماه را نزدیک غروب آفتاب انجام دهند.‏

‏3ـ غسل روز عید فطر و عیدقربان که وقت آن اول اذان صبح تا ظهر است.‏

‏4ـ غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و بهتر است در روز نهم غسل را نزدیک‏‎ ‎‏ظهر انجام دهند.‏

‏5ـ غسل روز اول و پانزدهم و بیست و هفتم و آخر ماه رجب.‏

‏6ـ غسل روز عید غدیر و بهتر است در ابتدای روز انجام گیرد.‏

‏7ـ روز بیست و چهارم ذیحجه.‏

‏8ـ غسل شب نیمۀ شعبان و روز عید نوروز.‏

‏9ـ پیش از داخل شدن در حرم مکه، شهر مکه، مسجدالحرام، خانۀ کعبه،‏‎ ‎‏حرم مدینه، شهر مدینه، مسجد پیغمبر  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، مستحب است انسان غسل کند.‏

‏10ـ غسل جهت کشتن چلپاسه، یعنی بعد از کشتن آن.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 64
‏11ـ غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و او را دیده باشد.‏

‏12ـ کسی که برای گرفتن ماه و خورشید در صورتی که تمام ماه و خورشید‏‎ ‎‏گرفته باشد عمداً نماز آیات نخوانده، مستحب است غسل کند.‏

‏13ـ غسل کسی که جایی از بدنش را به میتی که غسل داده اند برساند.‏

‏اگر کسی بر او چند غسل مستحبی جمع شود، برای همه یک غسل کند‏‎ ‎‏کفایت می کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 65