احکام طهارت

تیمم

مساله 1 ـ ‏در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:‏

‏اگر انسان در آبادی باشد باید برای پیدا کردن آب جهت غسل یا وضو به‏‎ ‎‏قدری جستجو کند تا از پیدا شدن آب نومید شود، و اگر در بیابان باشد چنانچه‏‎ ‎‏زمین آن پست و بلند است، باید در هر یک از چهار جانب به قدر پرتاب یک تیر‏‎ ‎‏که با کمان انداخته می شود، جستجوی آب نماید و اگر زمین آن نشیب و فراز‏‎ ‎‏ندارد، در هر طرف به اندازۀ پرتاب دو تیر جستجو کند.‏

مساله 2 ـ ‏در هر طرفی که یقین دارد آب در آنجا نیست، جستجو لازم‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 3 ـ ‏اگر بعضی از اطراف زمین پست و بلندی دارد و بعضی اطراف‏‎ ‎‏آن نیز هموار است، طرفی که نشیب و فراز دارد به اندازۀ پرتاب یک تیر و در‏‎ ‎‏طرف هموار به اندازۀ پرتاب دو تیر باید برای پیدا کردن آب جستجو نماید.‏

مساله 4 ـ ‏واجب نیست که خود انسان به جستجوی آب برود، بلکه‏‎ ‎‏می تواند کسی را که به او اطمینان دارد، برای جستجوی آب بفرستد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر به اندازۀ کافی جستجو کرد و آب پیدا ننمود و با تیمم نماز‏‎ ‎‏خواند و پس از خواندن نماز، آب در همان جایی که بوده پیدا شد، یا در‏‎ ‎‏قافله اش بود، نمازش صحیح و قضا و اعاده ندارد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 65
مساله 6 ـ ‏اگر وقت نماز تنگ باشد، یا از دزد و درنده بر خود یا بر ناموس یا‏‎ ‎‏بر مال قابل اعتنایی بترسد، جستجو لازم نیست.‏

‏دیگر از مواردی که باید تیمم کند جایی است که استعمال آب برای انسان‏‎ ‎‏ضرر داشته باشد، به واسطۀ مرض یا درد چشم یا زخم به طوری که نشود با‏‎ ‎‏چنین زخم وضوی جبیره ای کرد و چنانچه بترسد بر شدت بیماری یا زیادتی آن‏‎ ‎‏و یا طولانی شدن مرض یا زیادی درد به نحوی که تحمل آن دشوار باشد، باید‏‎ ‎‏تیمم نماید.‏

مساله 7 ـ ‏دیگر از مواردی که باید تیمم کند، جایی است که اگر آب را‏‎ ‎‏جهت وضو یا غسل استعمال کند خوف داشته باشد که خود او یا عیال و اولاد‏‎ ‎‏او یا مومن دیگری از تشنگی بمیرد یا مریض می شود یا به قدری تشنه می شوند‏‎ ‎‏که تحمل آن دشوار است، و همچنین است اگر بترسد بر حیوانی که حفظ آن‏‎ ‎‏لازم است.‏

مساله 8 ـ ‏دیگر از مواردی که باید تیمم کند، جایی است که پیدا کردن آب‏‎ ‎‏مشقت زیادی دارد و عادتاً تحمل آن دشوار است، مثلاً اگر گرفتن آب احتیاج به‏‎ ‎‏زیر بار منت کسی رفتن که عادتاً دشوار است، داشته باشد، لازم نیست تهیۀ آب.‏‎ ‎‏و همچنین اگر تهیۀ آب وابسته به دادن مال زیادی است که به حال او ضرر دارد،‏‎ ‎‏لازم نیست، و امّا اگر پرداختن چند برابر قیمت آب به حال او ضرری ندارد، باید‏‎ ‎‏آب تهیه نموده و تیمم کفایت نمی کند.‏

مساله 9 ـ ‏دیگر از مواردی که باید تیمم نمود، جایی است که وقت برای‏‎ ‎‏تهیۀ آب یا استعمال آن تنگ باشد، یعنی اگر وضو بگیرد یا غسل کند نمازش در‏‎ ‎‏خارج از وقت واقع می شود.‏

مساله 10 ـ ‏اگر کسی تیمم کند، می تواند تمام نماز را در وقت بخواند، ولی‏‎ ‎‏اگر وضو بگیرد یا غسل کند، بعض نماز در غیر وقت واقع می شود، باید تیمم‏‎ ‎‏کند و نماز بخواند، ولی احتیاطاً نمازش را قضا کند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 66
مساله 11 ـ ‏اگر کسی برای تنگی وقت تیمم نماید و نمازش را بخواند و بعد‏‎ ‎‏از نماز آبی که داشته از دستش برود، با این تیمم نمازهای بعدی را نمی تواند‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 12 ـ ‏جایز است برای نماز میّت با داشتن آب، تیمم نمودن؛ چه‏‎ ‎‏محدث به حدث اکبر باشد در صورتی که بترسد بر فوت نماز بر میت، یا محدث‏‎ ‎‏به حدث اصغر، و همچنین تیمم کردن با داشتن آب برای خوابیدن، در صورتی‏‎ ‎‏که محدث به حدث اصغر باشد و اما اگر محدث به حدث اکبر باشد تیمم را‏‎ ‎‏رجاءً بجا آورد، و همین طور اگر خوف فوت نماز میت ندارد رجاءً تیمم کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 67