احکام طهارت

دستور تیمم

مساله 1 ـ ‏در تیمم بدل از وضو چند امر واجب است: 1ـ نیت. 2ـ زدن کف‏‎ ‎‏دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است. 3ـ کشیدن کف هر دو‏‎ ‎‏دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می روید تا ابروها و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 68
‏بالای بینی و احتیاطاً باید دستها روی ابروها هم کشیده شود. 4ـ کشیدن کف‏‎ ‎‏دست چپ به تمام پشت دست راست از مچ دست تا سر انگشتان، و بعد از آن،‏‎ ‎‏کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ به همین طریق. و امّا در‏‎ ‎‏تیمم بدل از غسل، احتیاط مستحب آن است که بعد از نیت به دستوری که در‏‎ ‎‏بالا گفته شد، یک مرتبۀ دیگر دستها را به زمین زده و به پشت دستها بکشد، بلکه‏‎ ‎‏در بدل از وضو هم مستحب است به همین دستور تیمم کند.‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 69