احکام طهارت

احکام تیمم

مساله 1 ـ ‏پیشانی و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح نمایند و افعال‏‎ ‎‏تیمم را باید پشت سر هم بجا آورند.‏

مساله 2 ـ ‏در وقت نیت باید تعیین نماید که تیمم او بدل از وضو یا بدل از‏‎ ‎‏غسل است.‏

مساله 3 ـ ‏کسی که وظیفۀ او تیمم است احتیاط واجب آن است که قبل از‏‎ ‎‏داخل شدن وقت نماز، برای نماز تیمم نکند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر کسی برای نمازی که وقتش داخل شده باشد، تیمم کرد و‏‎ ‎‏نماز خواند، چنانچه تا وقت نماز دیگر تیمم او باطل نشده، می تواند با آن تیمم‏‎ ‎‏در اول وقت نماز بخواند، ولی اگر علم داشته باشد که عذرش برطرف می شود،‏‎ ‎‏با آن تیمم نمی تواند در اول وقت نماز بخواند و باید نماز را برای آخر وقت که‏‎ ‎‏عذرش برطرف می شود تاخیر بیندازد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر بر کسی غسلی غیر از غسل جنابت واجب شده باید دو تیمم‏‎ ‎‏کند؛ یکی برای بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، ولی اگر غسل جنابت بر او‏‎ ‎‏واجب شد، یک تیمم بدل از غسل جنابت کفایت می کند.‏

مساله 6 ـ ‏در مسالۀ بالا اگر آبی دارد که برای غسل فقط، یا وضوی تنها‏‎ ‎‏کفایت کند باید آن آب را به همان مصرف نماید و از برای دیگری تیمم کند و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 69
‏چنانچه مقداری باشد که غسل کردن به آن ممکن است باید غسل را بر وضو‏‎ ‎‏مقدم سازد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر چند غسل بر کسی واجب شده، ولی او نمی تواند غسل کند،‏‎ ‎‏کفایت یک تیمم محل اشکال است.‏

مساله 8 ـ ‏چیزهایی که وضو را باطل می کند، تیمم بدل از وضو را هم باطل‏‎ ‎‏می کند. و چیزهایی که غسل را باطل می کند، تیمم بدل از غسل را هم باطل‏‎ ‎‏می کند.‏

مساله 9 ـ ‏اگر بدل از غسل تیمم نمود و بعد کاری که وضو را باطل می کند‏‎ ‎‏برای او پیش آمد، چنانچه برای نمازهای بعدی نتواند غسل کند باید وضو‏‎ ‎‏بگیرد و بنابر احتیاط واجب بدل از غسل تیمم نماید، و اگر نمی تواند وضو‏‎ ‎‏بگیرد باید دو تیمم کند؛ یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، ولی اگر تیمم‏‎ ‎‏بدل از غسل جنابت باشد، چنانچه یک تیمم نماید به قصد اینکه آنچه تکلیف‏‎ ‎‏او است انجام داده باشد، کافی است.‏

مساله 10 ـ ‏اگر به واسطۀ نداشتن آب یا عذر دیگر تیمم کند، و قبل از‏‎ ‎‏خواندن نماز عذرش برطرف شد، به نحوی که شرعاً و عقلاً عذری ندارد، تیمم‏‎ ‎‏اول باطل می شود و چنانچه دوباره عذری پیدا کرد باید تیمم نماید.‏

مساله 11 ـ ‏اگر کسی وظیفه اش تیمم بوده، تیمم کرد و نماز خواند و بعد از‏‎ ‎‏نماز آب پیدا کرد، نماز او صحیح است و دوباره خواندن واجب نیست، و اگر در‏‎ ‎‏اثناء نماز بعد از رکوع رکعت اول آب پیدا شد، باید نماز را تمام کند و نمازش‏‎ ‎‏صحیح است، ولی اگر قبل از رکوع رکعت اول آب پیدا شد، بعید نیست که‏‎ ‎‏تیممش باطل نشود، امّا مستحب است که از همانجا برگردد و وضو بگیرد و نماز‏‎ ‎‏را از سر بخواند، و چنانچه وقت وسعت دارد احتیاط مستحب آن است که آن‏‎ ‎‏نماز را با تیمم تمام نموده، سپس وضو گرفته دوباره نماز بخواند.‏

مساله 12 ـ ‏اگر بعداز تمام شدن تیمم شک کند که درست تیمم کرده یا نه،‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 70
‏تیمم او صحیح است. و همچنین در اثناء تیمم شک کند، مثلاً اگر در موقع مسح‏‎ ‎‏دست شک کند که مسح پیشانی کرده یا نه، اعتنایی به شک نکند و تیمم را تمام‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 13 ـ ‏کسی که وظیفه اش تیمم بوده و نمی تواند تیمم کند، باید نائب‏‎ ‎‏بگیرد و کسی که نائب می شود باید با دست تیمم کننده او را تیمم بدهد، و اگر‏‎ ‎‏ممکن نباشد باید نائب دست خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند‏‎ ‎‏و به پیشانی و پشت دستهای او بکشد، و چنانچه گرفتن نائب، احتیاج به اجرت‏‎ ‎‏داشته باشد، باید اجرت بدهد و او را استخدام کند و اگر زیادتر از اجرت المثل‏‎ ‎‏تقاضا کند چنانچه به حال او ضرر ندارد، بنابر احتیاط واجب باید بدهد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 71