احکام طهارت

نجاسات

مساله 1 ـ ‏نجاسات یازده چیز است: 1ـ بول، 2ـ غائط، 3ـ منی، 4ـ مردار،‏‎ ‎‏5ـ خون، 6ـ سگ، 7ـ خوک، 8ـ شراب، 9ـ فقاع، 10ـ کافر، 11ـ عرق شتر‏‎ ‎‏نجاستخوار.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 71