احکام طهارت

3ـ منی

مساله 1 ـ ‏منی هر حیوانی که دارای خون جهنده باشد؛ چه حلال گوشت‏‎ ‎‏باشد چه حرام، نجس است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 72