احکام طهارت

5ـ خون

مساله 1 ـ ‏خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، پس‏‎ ‎‏خون مانند پشه و ماهی که خون جهنده ندارد، پاک است.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 72
مساله 2 ـ ‏اقوی طهارت خونی است که در تخم مرغ است، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏مستحب اجتناب از آن است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر حیوان حلال گوشت را به دستور شرعی ذبح کنند و به مقدار‏‎ ‎‏معمول از آن خون خارج شود، خونی که در بدنش باقی می ماند پاک است، ولی‏‎ ‎‏اگر به واسطۀ نفس کشیدن و یا بودن در بلندی، خون به بدنش برگشته، نجس‏‎ ‎‏است.‏

مساله 4 ـ ‏خونی که از لای دندانها می آید نجس است، و حرام است‏‎ ‎‏خوردن آن، ولی اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، پاک است و‏‎ ‎‏خوردن آن جایز و تطهیر دهان واجب نیست.‏

مساله 5 ـ ‏اگر شک کند در چیزی، که خون است یا غیر خون، مثل اینکه از‏‎ ‎‏زخم چیز زرد رنگی بیرون آید، نمی داند خون است یا غیر خون، پاک است.‏

مساله 6 ـ ‏خونی که به واسطۀ کوبیده شدن بدن زیر ناخن یا زیر پوست‏‎ ‎‏جمع و بسته می شود و به آن خون مرده می گویند، اگر طوری بشود که به آن‏‎ ‎‏خون نگویند، پاک است والاّ نجس است، چنانچه پوست روی آن پاره شود در‏‎ ‎‏صورتی که بیرون آوردن مشقت ندارد، باید برای وضو و غسل بیرون آورند و‏‎ ‎‏وضو یا غسل کنند و اگر مشقت دارد، جبیره نمایند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 73