احکام طهارت

6و 7ـ سگ و خوک

مساله 1 ـ‏ سگ و خوکی که درخشکی زندگی می کنند، حتی مو و استخوان‏‎ ‎‏و پنجه وناخن و رطوبتهای آنها نجس است، امّا سگ و خوک دریایی پاک است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 73