احکام طهارت

9ـ فقّاع

مساله 1 ـ ‏فقّاع شراب مخصوصی است که غالباً از جو گرفته می شود و‏‎ ‎‏نجس است، امّا اگر از غیر جو بگیرند، اگر به آن فقّاع گفته می شود، حرمت و‏‎ ‎‏نجاست آن محل تامل است، مگر اینکه مسکر باشد که در این صورت نجس و‏‎ ‎‏حرام است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 74