احکام طهارت

10ـ کافر

مساله 1 ـ ‏کافر، یعنی کسی که خدا را یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء‏‎ ‎‏محمّد بن عبدالله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ را قبول ندارد، نجس است. و کسی که منکر ضروریی از‏‎ ‎‏ضروریات دین مثل نماز و روزه و امثال اینها باشد، به نحوی که انکار آن، مستلزم‏‎ ‎‏انکار رسالت پیغمبر خاتم باشد، نجس است.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 74
مساله 2 ـ ‏اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام بدهد و یا با آنان‏‎ ‎‏دشمنی داشته باشد، نجس است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 75