احکام طهارت

11ـ عرق شتر نجاستخوار

مساله 1 ـ ‏عرق شتر نجاستخوار بنابر احتیاط واجب نجس است، امّا عرق‏‎ ‎‏غیر شتر از حیوانات نجاستخوار و همچنین عرق جنب از حرام، اقوی طهارت‏‎ ‎‏آن است و احتیاط واجب آن است که در نماز از آن اجتناب نمایند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 75